დასრულებული პროექტები

ბაკურიანში საბაგირო გზის "კოხტა"-ს მშენებლობა

ბაკურიანში საბაგირო გზის "კოხტა"-ს მშენებლობა.

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ზედა სადგურზე მისასვლელი გზის მოწყობა, ინერტული მასალების შეტანა, დასაწყობება. საბაგირო გზის ზედა სადგურის ფუნდამენტის და საყრდენი კოშკების არმირება და ბეტონირება, აგრეთვე შუალედური სადგურის არმირება, ქარგილის მოწყობა, მისასვლელი გზების მოწყობა და ქვაბულების ექსკავაცია.

ბაკურიანში საბაგირო გზის "კოხტა"-ს მშენებლობა.